VESTENS HEMMELIGE OKKULTE LOSJERspy

og deres lysskye planer med verdens befolkning

 

Blir verdens politiske utvikling styrt av hemmelige okkulte losjer i Vesten? Er disse losjer også interessert i å manipulere kultur, religion, følelser og instinkter hos den jevne mann og kvinne?

 

Hvorfor hemmelig sammensvergelse?

Mennesker har et ukuelig behov for konspirasjonsteorier, for spekulasjoner om en eller annen hemmelig elite hvis skjulte aktiviteter ligger til grunn for mye av det som virker skjevt, urettferdig, hemmende og undertrykkende i verdenssamfunnet. Av den grunn blir alt som er ikke er vidåpent for offentligheten gjenstand for mistanke, fra frimureriet og Vatikanet til nasjonale overvåkingstjenester og lukkede kommunemøter.

Avsløringer pleier imidlertid å skuffe oss fordi de ikke imøtekommer våre ofte apokalyptiske forventninger. Man finner korrupsjon og maktmisbruk, men sjelden bekreftelse på de mer avanserte teorier man har utarbeidet i en årrekke. Et klassisk eksempel er mordet på John F. Kennedy i 1963. Oliver Stones film JFK reflekterte svært mange menneskers forestilling om en omfattende sammensvergelse som involverte alle maktinstanser, bl.a. fordi FBI hadde hemmeligholdt en del av Warren-rapporten. Da kortene omsider ble lagt på bordet p.g.a. Oliver Stones film, viste det seg at den virkelige grunnen til FBIs hemmelighetskremmeri var at de ville skjule sin egen inkompetanse i å avverge tragedien.

For ti år siden, i Gateavisa #114,1 startet Stein Jarving sin serie The Power and the Glory, om Rockefeller-dynastiet og den såkalte Bilderberger-gruppen hvor Willoch, Brundtland og andre norske ledere skal ha deltatt som medlemmer i et hemmelig maktselskap. Teorien slo ikke an fordi den var stort sett en oppramsing av bankkonti, eiendommer og fine hoteller blant de privilegerte. Den sa endel om økonomisk egoisme, men svært lite om maktens vesen, for en sammensvergelse å være.

Personlig vil jeg hevde at behovet for avanserte eller apokalyptiske konspirasjonsteorier skyldes underbevisste fornemmelser om at noen og helst da en superintelligent elite manipulerer samfunnet og dets utvikling på en måte som er skadelig for det uvitende flertall. Dette er en tilsynelatende ukuelig mistanke som ulmer i dypet av vår natur. Utfordringen er derfor å komme frem til konspirasjonsteorier som er mer holdbare og levedyktige enn de som har skuffet oss tidligere.

Problemet med de fleste konspirasjonsteorier er at de har vært altfor enkle, kortsiktige og materialistiske. Andre har vært strengt sekterisk betinget. Amerikanske protestanter har ledet vei på sistnevnte område. Okkulte konspirasjonsteorier har derfor florert sterkest i våre frikirker. I disse miljøer består sammensvergelsene av ubegripelige kombinasjoner som f.eks. hasj, Buddha, Satan, Charles Darwin, Paven, Illuminati og alternative medisiner. UFOer går igjen som en rød tråd blant de fleste populære teorier i dag.

Med dette utgangspunkt vil jeg anbefale en lite kjent konspirasjonsteori som har adskillige fordeler. For det første har den til dags dato ikke kunnet motbevises til tross for at den ble presentert for 80 år siden. For det andre er den så enormt langsiktig at dersom de konsekvenser det her er snakk om skulle slå feil og dermed motbevise alt sammen, vil dette skje lenge etter vår levetid. Av den grunn kan man bli stimulerert i mange år fremover uten forstyrrende, skuffende avsløringer. For det tredje er teorien meget krevende både intellektuelt og erkjennelsesmessig - en absolutt forutsetning for troverdigheten om en avansert, overintelligent elite.

 

Rudolf Steiner i motvind

Bakgrunnen for den antroposofiske konspirasjonsteorien som her skal presenteres, begynner med den organiserte opposisjonen mot Rudolf Steiner og hans arbeide som okkultist og foredragsholder. Denne motstanden tiltok betraktelig etter første verdenskrig, da Steiner snakket om sosial tregrening etter å ha blitt oppfordret til å uttale seg om politikk på grunn av det kaos som hersket i Europa etter den første verdenskrig, da de allierte stormaktene gjorde omfattende og skjebnesvangre vedtak over hodene på folk.

I boken Rudolf Steiners Liv og Arbeide, skriver Guenther Wachsmuth om diverse brosjyrer og løpesedler som ble distribuert i forbindelse med Rudolf Steiners foredragsvirksomhet: "Én gruppe motstandere hevdet at han var en monistisk materialist; andre at han var en ensporet spiritualist; én at han var jesuitt; andre at han var anti-jesuitt; én at han var antikristen, andre at han var kristosentrisk. én sa at han var jøde, andre at han var antisemittisk; én at han var ikke-tysk, andre at han var holistisk germaner; én at hans lære kom fra gamle India, andre at han var anti-indisk og en 'rendyrket oksidentaler' " Wachsmuth siterer også et avsnitt fra et såkalt 'astrologisk magasin,' der det bl.a. stod at "Steiner vil ha behov for noe av sin klokskap, vil trenge å arbeide på en pasifiserende måte, hvis en virkelig ildglød ikke en dag skal gjøre slutt på Dornachs prakt." I Dornach nær Basel i Sveits stod Steiners arkitektoniske mesterverk Das Goetheanum, og her var hovedsetet for all antroposofisk virksomhet.2

Propagandahetsen mot Steiner nådde et klimaks i 1922, da han deltok i en stor Vest-Øst-kongress i Wien som fikk omfattende oppmerksomhet i pressen. Den britiske avisen The Patriot trykket en leder 14. september 1922 med en advarsel mot "undergrunnskrigen". Forfatteren kalte seg G.G. (eller Dargon), "en forfatter som har studert hemmelige selskaper." Hans angivelige hensikt var å gi en alminnelig og historisk oversikt over det undergravende organisasjonskomplekset som arbeider for nedbrytningen av kristendommen, sivilisasjonen og det britiske imperiet. "Forfatteren, som er en sann brite og en god patriot, har kun ett mål: å advare den britiske offentligheten mot den uventede fare."

I sin artikkel hevder "G.G." at Steiner er en høyrevridd jøde som driver med kommunistpropaganda i direkte kontakt med Sovjetregjeringen, kommersielle aktiviteter m.m. sammen med The Irish Republican Army, at hans mål er å undergrave disiplinen i de allierte nasjonenes hærer, og at hans medlemsliste innebærer mange velkjente politikere, vitenskapsmenn, universitetsprofessorer og litterære menn i Frankrike, Tyskland, USA og England, osv. Denne artikkelen ble i tillegg utgitt på engelske løpesedler med tittelen The Secret Machinery of Revolution. Rudolf Steiner leste opp en tysk oversettelse av denne løpeseddelen i et foredrag i Dornach 16. juni 1923, mindre enn et halvt år etter at Das Goetheanum ble påtent og brant til grunnen nyttårsaften 1922. Han påpekte at han planla en turné i England to måneder senere, og at opposisjonen var tydeligvis vel organisert.3

Det ble allment forstått at Steiners motstandere stod bak ildspåsettelsen, og at disse sannsynligvis var forbundet med visse okkulte losjer som mange år tidligere hadde reagert mot Steiner fordi han angivelig hadde gjort kjent visse "okkulte hemmeligheter" dvs. han hadde gjort strengt bevoktede opplysninger om planetenes evolusjon og menneskets indre natur tilgjengelig for offentligheten.

Et merkverdig fenomen i forbindelse med denne brannen var at den ser ut til å ha påvirket Steiners helse. Han var 61 år gammel, og usedvanlig sterk, frisk og sunn. Etter brannen merket man at alle hans bevegelser virket anstrengt. I september 1924 ble han alvorlig syk og døde et halvt år senere. Det er hevet over enhver tvil at ildspåsettelsen skjedde samtidig med angrepet på Steiners helse, og det er fristende å formode, dersom man går med på at organiserte okkultister kan foreta seg merkelige ting, at Steiner døde av et avansert angrep fra sine motstandere.

Det første motiv disse motstanderne hadde var altså å sette en stopper for Steiners offentliggjøring av okkulte hemmeligheter. Men når vi leser hans omtale av såkalte hemmelige losjers aktiviteter under og etter første verdenskrig, kommer det klart frem at dersom det var en snev av sannhet i hva han uttalte om disse kretsers makt og innflytelse, må han selv ha vært oppmerksom på at han tok en meget stor risiko ved å snakke ut så freidig som han gjorde.

Når Rudolf Steiner måtte takle de problemer som oppstod i kjølvannet av hets og angrep, rettet han seg etter visse okkulte regler, dvs. en slags skjulte lover for såkalte høyrehendte okkultister. "Høyrehendt" i okkult forstand betyr at ens oversanselige egenskaper erverves i kraft av uselvisk kjærlighet og selvofrelse, i motsetning til de "venstrehendte" okkulte teknikker som styrker egoismens kraft. For Steiner var ikkemotstand mot overgrep et prinsipp som lå til grunn for at ildspåsettelsen hverken skulle politianmeldes eller etterforskes.

 

Den antroposofiske konspirasjonsteorien

Steiner hevdet at verdens politiske utvikling ble styrt av små, hemmelige kretser i England som bl.a. var istand til å manipulere politikernes instinktive tanke- og følelsesliv. Det var etter utbruddet av den første verdenskrig at han begynte å si ganske meget om disse mysteriøse vestlige maktsentra. Han mente at disse okkultistene var ansvarlige for krigsutbruddet, som de hadde arrangert ved å dysse Europas politikere i søvn, samtidig som de skapte forvirring blant de europeiske folk og pisket opp deres nasjonalistiske, krigerske instinkter. Av den grunn gjentok han ofte at "nåtidens begivenheter" tvang ham til å avsløre disse losjene. I 1915 og 1916 viste han frem et kart som han mente å kunne bevise hadde eksistert i England allerede på 1890-tallet. Kartet viste Europas grenser slik de fortonet seg etter fredsavtalen i 1918.

Den antroposofiske konspirasjonsteorien er interessant bl.a. fordi det britiske parlamentariske system faktisk har utviklet seg til en modell for alle politiske systemer i hele verden. Den gir på sett og vis en interessant forklaring på hvorfor vi lever i et engelsktalende globalsamfunn. I 1945 fikk vi vår "London-regjering" i Norge, da våre samtlige ledere kom tilbake fra England og USA. Videre er teorien interessant selv 80 år etter at den ble lagt frem fordi den hevder at våre skjulte mestere sitter med avanserte okkulte kunnskaper hva angår menneskenes fremtidige evolusjon, og at deres planer er enormt langsiktige. Teorien er derfor meget aktuell den dag i dag.

Følgende redigerte sitat er hentet fra et foredrag som Steiner holdt 1. desember 1918 med tittelen Fremtidens mekaniske, eugeniske og hygieniske aspekter.4 Her er det viktig å huske at meddelelsen ble gitt muntlig, og at Steiner hadde for vane å gjenta ting med jevne mellomrom når stoffet var krevende eller tungt fordøyelig. Man må også være oppmerksom på at han talte til et "forberedt" publikum, dvs. antroposofer som hadde fulgt hans foredrag i en årrekke. Av den grunn har jeg skutt inn kommentarer og forklaringer på passende steder.

Vi åpner vårt sitat der hvor Rudolf Steiner snakker om det politiske kartet:

"Dere vil huske at jeg tegnet et kart for dere her for to år siden som nå blir en realitet, og jeg viste ikke dette kartet bare til dere. Jeg viste frem kartet på den tiden for å forklare hvorledes de påtrengende kreftene beveger seg fra en bestemt side, siden der er en lov om at hvis vi kjenner til disse påtrengende kreftene, hvis vi tar dem inn i våre beregninger, hvis vi griper dem med vår bevissthet, kan de justeres på en måte og gis en annen retning. Det er viktig at dette blir forstått.

Men ingen i noen ansvarlig stilling har regnet med disse tingene eller tatt dem på alvor i ordets virkelige betydning. Vår tids begivenheter viser helt klart at de skulle ha vært tatt på alvor. Det faktum som må tas med i betraktning i denne forbindelse er at med hensyn til visse grunnleggende lover i verdens evolusjon, er ingenting ordentlig kjent på en omfattende måte slik at disse kunnskapene kommer til ytre anvendelse noe som helst sted, unntatt innenfor visse hemmelige selskaper blant de engelsktalende folk. Dette er viktig å merke seg. Hemmelige selskaper blant de engelsktalende folk, derimot, er kilder hvorfra sannheter kan erverves via bestemte metoder som kan benyttes til politisk ledelse. Dermed kan vi si at de kreftene som strømmer fra de hemmelige selskapene inn i Vestens politikk beveger seg i takt med den historiske utvikling. De regner med den historiske evolusjonens lover. Det er ikke nødvendig at alt skal være korrekt helt ned til prikken over i'en i ytre anliggender. Det som teller er om vedkommende person arbeider i samsvar med historisk evolusjon eller om han går frem som en dilettant ved å følge tilfeldige innfall.

Den sentraleuropeiske politikken, for eksempel, var hovedsakelig amatørpolitikk, totalt uten relasjon til noen som helst historisk lovmessighet. Politikken som ikke var amatøraktig, som fulgte fakta eller, om jeg kan benytte meg av et krast uttrykk, profesjonell politikk kom fra de engelsktalende folk, det britiske imperium og dets anneks, USA. Dette er den store forskjellen, det sentrale som man må se helt klart. Dets betydning ligger i at det som var kjent i disse kretser strømmer inn i virkelighetens verden. Det strømmer også inn i instinktene bak de menneskene som opptar stillinger som politiske representanter, selv om de kun handler utifra politiske instinkter. Bak disse finnes de kreftene som jeg nå refererer til. Dere trenger derfor ikke å spørre om Northcliff eller til og med Lloyd George er innviet i en eller annen grad i disse kreftene. Det er ikke dette som teller. Det avgjørende spørsmål er om det foreligger en mulighet for at de kan handle i samsvar med disse kreftene. De trenger kun å ta opp i sine instinkter det som løper parallellt med disse kreftene. Men der er en slik mulighet tilstede; dette skjer, og disse kreftene virker i takt med verdenshistoriens generelle retning. Dette er det essensielle punkt, og det er mulig å oppnå resultater innenfor verdenshistoriens gjensidige forhold kun når man tar opp i sin viten hva som foregår i verden på denne måten. Ellers vil den andre personen, som handler vitende og i takt med verdenshistorien, eller forårsaker slik handling, alltid ha makten, mens den som intet vet om det er maktesløs. Det er på denne måten at makt kan bemestre avmakt. Dette er et ytre fenomen. Men maktens seier over avmakt i disse ting avhenger, når alt kommer til alt, av forskjellen mellom viten og ikke-viten. Det er dette som må begripes konkret."

Dette foredraget ble som nevnt holdt i slutten av 1918, dvs. kort tid etter den kommunistiske revolusjonen i Russland. Steiner hevdet at Vestens hemmelige losjer hadde gjort Russland til en skueplass for sine sosiale eksperimenter, og det virker som om den politiske utviklingen i Øst var en meget viktig årsak til at Steiner følte seg tvunget til å snakke om disse losjene og deres aktiviteter:

"Det er også viktig å se at det kaos som nå befinner seg på begynnerstadiet i Øst- og Sentral-Europa, demonstrerer hvor skrekkelig alt var som utga seg for å bringe politisk orden inn i dette kaos men som nå har blitt feid vekk. Men det som nå skjer i Sentral- og Øst-Europa demonstrerer at intet annet enn dilettantisme gjennomsyrer det offentlige liv i denne regionen. I Vesten, blant verdens engelsktalende folk, dominerer overalt, så absolutt ikke dilettantisme, men hvis jeg kan tillate meg å bruke et krast uttrykk en ekspertise med hensyn til disse ting.

Det er dette som vil avgjøre historiens form i de kommende tiår. Uansett hvor høye idealer man setter opp i Sentral- og Øst-Europa, uansett hvor meget godvilje som manifesterer seg i den ene eller den andre sammensetning av programmer, vil intet oppnås på denne måten hvis mennesker ikke er istand til å ta utgangspunkt i de drivkreftene som stammer fra denne, eller på en enda bedre måte, fra den andre, siden av bevissthetsterskelen, akkurat som Vestens drivkrefter, fra de engelsktalende folk, til syvende og sist hentes fra den andre siden av bevissthetsterskelen."

Med "bevissthetsterskelen" mente Steiner at en som er innviet i okkult forstand, er i besittelse av bevissthetskrefter hinsides fødsel, søvn og død dvs. "over terskelen." En slik innviet beholder sin våkne dagsbevissthet også når han går ut av kroppen under "søvnen." Det er opplagt at denne type innvielse kan misbrukes på det groveste. Hvis det virkelig er tilfelle at opp til flere innviede personer konspirerer til maktbruk med politiske konsekvenser i verdensomspennende omfang, kan det være grunn til å slå alarm. Steiner mente imidlertid at hvem som stod bak konspirasjonen var mindre viktig enn hvordan man imøtekom ringvirkningene:

"De av våre venner som har hørt disse tingene diskutert som jeg har lagt frem for dere i årevis nøyaktig slik jeg gjør det idag, har bestandig gjort en feil i denne forbindelse. Det er feilen ved å tenke: Men hva gagner det å si til folk at ett eller annet har sin opprinnelse i visse hemmelige sentra i Vesten? Det må da være nødvendig å overbevise dem først og fremst om at der finnes slike "hemmelige selskaper." Det har ofte vært tenkt at det aller viktigste ville være å vekke overbevisningen om at slike hemmelige selskaper eksisterer, men det er ikke dette som bør vies størst oppmerksomhet. Dere vil få svært lite reaksjon hvis dere prøver å overbevise statsmenn av Kuhlmanns kaliber om, la oss si, at der er hemmelige selskaper med slike påtrengende krefter i sin besittelse, men dette er slett ikke viktig. Det er faktisk en tabbe å betrakte dette som det viktigste.

Innenfor de selskapene som har å gjøre med relevante okkulte sannheter, ble prinsippet observert, for eksempel, at etter at den russiske tsars imperium hadde blitt styrtet til fordel for det russiske folk, måtte man følge en politisk kurs som ville gi anledning til å foreta sosialistiske eksperimenter i Russland. Folk ville ikke foreta dem i vestlige land fordi de i disse regioner ikke betraktes som fordelaktige eller ønskelige.

Det som har vært utviklet i Russland er, fundamentalt sett, kun en virkeliggjørelse av det som har vært tilsiktet i Vesten. Det faktum at kun udyktige sosialistiske eksperimenter blir utført av ikke-engelskmenn til dags dato, at ting kommer til fullbyrdelse via alle mulige omveier, dette er så velkjent i de hemmelige selskapene at de ikke får noen alvorlig hodepine på grunn av dem. De vet at det viktige er å bringe disse land til det punkt hvor sosialistiske eksperimenter blir uunngåelige. Hvis disse så blir styrt med uvitenhet hva angår en sosial ordens natur, da former man virkelig den sosiale orden som hører til disse land og gjør seg selv til det sosialistiske eksperimentets direktør."

Rudolf Steiner døde i 1925, dvs. før nazistene kom til makten i Tyskland. Men her er det fristende å spekulere om den tyske nasjonalsosialismen også var et slags sosialt eksperiment, tildels iscenesatt av Vestens hemmelige losjer. Det kommer ihvertfall klart og tydelig frem i Steiners diverse uttalelser at han så Tyskland sterkt utsatt og truet av de kreftene som rådet. Når han sier nedenfor at "Det tyske folks virkelige vesen kan ikke omkomme," illustrerer dette at Tyskland var totalt på defensiven og i de skjulte manipulørers vold:

"Dere forstår at det å holde tilbake en bestemt type okkult kunnskap som praktiseres med omhu i disse sentra, gir tilløp til enorm makt. Den motsatte part kan ikke redde seg fra denne makten på noen som helst måte unntatt ved å erverve seg denne kunnskapen og konfrontere denne makten med den. På dette området kan det ikke være noen diskusjon om skyld eller uskyld. Her må vi ganske enkelt snakke om det uunngåelige, om ting som må skje fordi de allerede eksisterer under overflaten, fordi de er aktive i det stratum av krefter som ennå ikke har utviklet seg til fenomener. De er imidlertid allerede krefter, og vil bli til fenomener.

Jeg trenger sjelden å understreke at jeg holder fast ved hva jeg alltid har hevdet. Det tyske folks virkelige vesen kan ikke omkomme. Dette tyske folks virkelige vesen må søke etter sin vei, men det er viktig at det skal være istand til å finne sin vei, at det ikke skal følge falske stier i sin søken, og at det ikke skal søke der hvor det ikke gis noen kunnskap. Tolk derfor ikke det jeg nå skal si dithen at det blir en motsigelse i forhold til det jeg har sagt i en årrekke. Det er alltid to sider av en sak og det jeg nå har antydet overfor dere har, i det store og hele, med viljen å gjøre. Det er mulig at dette kan paralyseres dersom krefter slippes inn også fra den motsatte siden, men disse kreftene må bygge på kunnskap, ikke på en amatøraktig mangel på det.

Tingens kjerne er at hvis ingen motstand reiser seg fra Østen, og med Østen mener jeg hele det området som strekker seg fra Rhinen østover helt inn i Asia, vil britisk verdensdominans utvikle seg etter ødeleggelsen av det romersk-latinske franske elementet på den måten som tilsiktes av de kreftene som ligger bakenfor instinktene.

Det virkelig betydningsfulle faktum er at i grupper i Vesten som holder sin kunnskap hemmelig, blir de iherdigste anstrengelser gjort for at utviklingen skal fortone seg på en slik måte at den under enhver omstendighet sikrer Vestens herredømme over Østen. Uansett hva folk vil si idag på grunnlag av sin bevissthet, så er målet som bestreves å etablere en kaste med mestere i Vesten og en kaste med økonomiske slaver i Østen, som begynner med Rhinen og strekker seg østover hele veien inn i Asia. Dette vil ikke si en kaste med slaver i den gamle greske betydning, men en kaste med økonomiske slaver som er organisert på en sosialistisk måte for å ta alle slags umuligheter opp i sin sosiale struktur som dermed ikke skal anvendes blant de engelsktalende folk. Sakens kjerne er å gjøre de engelsktalende folk til verdens overklasse."

Ifølge Rudolf Steiner er disse hemmelige planene så langsiktige og raffinerte at de ved første øyekast virker uoverskuelige, hvilket også bidrar til at motivene blir gåtefulle. Det er ikke bare snakk om at noen av disse obskure kretsers anstrengelser tar mange generasjoner for å tjene deres mål. De hemmelige losjers innviede arbeider også utifra den teosofisk-antroposofiske evolusjonsteorien. Steiners sosialteori om det tregrenede samfunn var basert på en tregrening i menneskets vesen som hadde kommet til uttrykk i nyere tid etter tusenvis av års omfattende utvikling. En mer avansert vinkling på denne konspirasjonsteorien går ut på at det er høyere intelligenser eller kosmiske vesener som står bak slike prosjekter med de innviede som sine tjenere, som på sin side bemektiger seg gjennom sine forhold til disse høyere intelligenser - forhold som antar en religiøs karakter, i og med at deres hemmelige vitenskaper også fungerer som en slags religion. Dette er nyttig å ha i tankene når vi følger Steiners foredrag videre:

"Nå er dette riktig uttenkt fra den siden i den mest omfattende forstand. Nå kommer jeg frem til det rette punkt for å forklare noe som jeg ber dere om å motta i våken bevissthet om det faktum at hvis denslags påstander blir hevdet idag, blir dette gjort under det press og den hast som vår samtids begivenheter har medført og må ikke mottas på annet vis enn i dypt alvor. Det jeg her hevder blir holdt strengt hemmelig av de sentra i Vesten som jeg ofte har henvist til. Det betraktes som selvinnlysende i Vesten at Østens folk ikke skal få lov til å vite noe om disse tingene som vestlige personer er i besittelse av i form av kunnskap. De er i besittelse av disse tingene som kunnskap på en slik måte at, siden de andre ikke skal få vite om dem, skal verdensherredømme bli etablert ved hjelp av disse kunnskaper.

Fra og med denne femte etteratlantiske epoken [dvs. kulturepoken som strekker seg fra det femtende århundre e.Kr. frem til ett eller annet tidspunkt i det fjerde årtusen e.Kr.], vil bestemte krefter komme til rådighet i menneskehetens evolusjon. Menneskelig evolusjon beveger seg, selvsagt, fremover. Innenfor rammen av det korte tidsrom som kommer under antropologiens eller historiens oversikt på det ytre materialistisk-vitenskapelige område, er det aldri mulig å kunne vurdere de kreftene som manifesterer seg i menneskehetens evolusjon. Lite i utviklingens ytre prosess har gjennomgått noen forandring innenfor dette begrensede tidsrom. På grunnlag av denne kunnskap vet ingen, for eksempel, hvor totalt annerledes ting så ut, til og med i den andre [etteratlantiske] epoken [den ur-persiske epoken før tredje årtusen f.Kr.], for ikke å nevne den første [etteratlantiske epoke, dvs. den ur-indiske epoken som kan strekke seg så langt tilbake som opp til ti tusen år f.Kr.] eller øvrige [atlantiske og lemuriske] epoker enda lenger tilbake. Dette kan bli kjent kun gjennom åndsforskning. Bare gjennom åndsvitenskap, likeledes, er det mulig å antyde de kreftene som vil utvikle seg i fremtiden på en helt elementær måte utifra menneskets natur. Det faktum at slike krefter, som vil forvandle livet på jorden, vil utvikle seg i mennesket, er kjent i de hemmelige sentra. Det er dette som er skjult fra Østen av folk i Vesten som har til hensikt å kapre det for seg selv. Det er dessuten kjent at disse egenskapene som besittes av mennesker idag kun i begynnerstadiet, vil bli tregrenet i sin natur. De vil utvikle seg i menneskenaturen på samme måte som andre egenskaper har manifestert seg i løpet av menneskehetens evolusjon.

Denne tregrenede egenskap, som hver eneste vitende person innenfor disse hemmelige kretser snakker om disse tre egenskapene som vil utvikle seg i menneskenaturen, må jeg gjøre forståelige for dere på følgende måte. Først og fremst er det de egenskapene som har å gjøre med materiell okkultisme. Ved hjelp av denne egenskapen og dette er nettopp de britiske hemmelige selskapers ideal skal visse sosiale former som nå er grunnleggende innenfor det industrielle system bli satt opp på et helt annet grunnlag. Hvert vitende medlem av disse hemmelige kretser er oppmerksom på at bare ved å anvende visse egenskaper som fremdeles er latente men under utvikling i mennesket, og ved hjelp av loven om harmoniske svingninger, kan maskiner og mekaniske konstruksjoner og andre ting settes i bevegelse.

Disse tingene er nå i utvikling. De blir voktet som hemmeligheter på den materielle okkultismens område. Motorer kan settes i bevegelse, inn i aktivitet, av en ubetydelig menneskelig innflytelse gjennom en kunnskap om svingningenes motsvarende kurver. Ved hjelp av dette prinsippet vil det være mulig å erstatte menneskelige krefter med rene mekaniske krefter i mange ting. Det vil derfor komme en mulighet for å gjøre ni tiendedeler av individuelt arbeide overflødig blant de engelsktalende befolkninger. Mekanisk okkultisme vil ikke bare gjøre det mulig å klare seg uten ni tiendedeler av det arbeidet som fremdeles blir gjort av menneskehender, men vil også skape muligheten for å paralysere ethvert opprør som blir forsøkt av menneskehetens misfornøyde masser.

Egenskapen til å sette motorer i bevegelse ifølge loven om svingningenes motsvarende kurver vil utvikle seg på en stor skala blant de engelsktalende folk. Dette er kjent i deres hemmelige kretser, og det regnes med som det verktøy hvorved herredømme over resten av jordens befolkning skal oppnås allerede i løpet av den femte etteratlantiske epoke."

Som nevnt begynte den femte etteratlantiske kulturepoke i det femtende århundre e.Kr. og vil vare frem til ett eller annet tidspunkt i det fjerde årtusen e.Kr. Det er her med andre ord snakk om en type okkult konspirasjon hvis målsetting strekker seg 1500 til 2000 år inn i fremtiden. Steiner fortsetter:

"Noe annet er også kjent i disse kretser. Det er kjent at der er to andre egenskaper som likeledes vil utvikle seg. Den ene, som jeg skal velge å kalle den eugeniske egenskap, vil utvikle seg først og fremst blant folk i Østen, i Russland og de asiatiske landene på den andre siden av kontinentet. Det er også kjent i de hemmelige kretsene i Vesten at denne eugeniske okkultismen ikke vil utvikle seg på grunnlag av de engelsktalende folks medfødte potensialer, men kun fra det medfødte potensiale man finner nettopp blant de asiatiske og de russiske befolkninger. Denne kjensgjerning er kjent i Vestens hemmelige kretser. De blir tatt med i beregningen og betraktes som bæreren av visse drivkrefter som må bli aktive i fremtidens evolusjon.

Med eugenisk egenskap mener jeg at menneskenes forplantning fjerner seg fra de rent vilkårlige impulsers og tilfeldigheters område. Blant Østens folk vil der gradvis utvikle seg en brilliant klar kunnskap om hvorledes befolkningens lovmessighet, prinsippene omkring befolkningen av jorden, må forløpe parallellt med visse kosmiske fenomener. Fra denne kunnskapen vil de vite at hvis unnfangelse finner sted i samsvar med bestemte stjernekonstellasjoner, vil anledning bli gitt til sjeler som enten er gode eller onde i sin natur, å få adgang til jordisk inkarnasjon. Denne egenskapen vil erverves kun av de individene som deltar i fortsettelsen som raser, fortsettelsen av blodsarven, i den asiatiske befolkning. De vil ganske enkelt være istand til å se i detaljer hvorledes det som idag fungerer kaotisk og vilkårlig i unnfangelse og fødsel, kan bringes i harmoni med de store kosmiske lover i individuelle konkrete tilfeller. Her er abstrakte lover ubrukelige. Det som vil bli ervervet er en konkret enkel egenskap som gjør det mulig å vite i individuelle tilfeller om en unnfangelse burde finne sted på et gitt tidspunkt eller ikke.

Denne kunnskapen, som vil gjøre det mulig å bringe ned fra kosmos drivkreftene for moraliseringen eller demoraliseringen av jorden gjennom selve menneskenaturen, denne egenskapen utvikler seg som en fortsettelse av blodets egenskap i Østens raser. Det som utvikler seg som en egenskap der vil jeg kalle eugenisk okkultisme. Dette er den andre egenskapen som vil hindre at menneskehetens evolusjon fortsetter ved at unnfangelse og fødsel tar sin kurs ifølge vilkårlige impulser, og mer eller mindre tilfeldig. Jeg ber dere om å vurdere de enorme sosiale konsekvensene, de enorme sosiale drivkreftene som kommer i betraktning her! Disse egenskapene er latente. Det er velkjent i de engelsktalende folks hemmelige kretser at disse egenskapene vil utvikle seg blant Østens folk. De vet at de selv ikke vil være i besittelse av disse egenskapene innenfor rammen av sitt eget medfødte potensiale. De vet at jorden ikke kunne nå sitt mål, ikke kunne passere over fra jord til Jupiter [Jupiter er betegnelsen for vår planets neste manvantara, dvs. inkarnasjon, etter førstkommende pralaya eller `nattesøvn', i tråd med den rytmiske planetariske evolusjonen, eller det kosmiske åndedrett, som gjenspeiles i de ur-indiske Veda-skrifter] faktisk vet de at jorden innen relativt kort tid ville vike fra sin kurs hvis kun de krefter som hører til Vesten skulle anvendes. Det ville gradvis bli slik at kun en sjeleløs befolkning kunne utvikle seg i Vesten, en befolkning som ville være så sjeleløs som overhodet mulig. Dette er kjent. Av denne grunn anstrenger disse menneskene seg for å utvikle mekanisk okkultisme innenfor sine egne kretser, gjennom sine egne egenskaper. Anstrengelsen blir også gjort for å etablere et herredømme over de befolkninger som kommer til å utvikle eugenisk okkultisme. De engelsktalende okkultister vet at de ikke kan stole på legemer som kommer fra deres egne folks fundamentale karakter, og derfor strever de etter herredømme over et folk som vil produsere legemer som er nødvendige for jordevolusjonens fremtidsutvikling.

Jeg må også snakke til dere om en tredje egenskap, som er latent idag men som vil utvikle seg. Det er dette jeg velger å kalle den hygieniske okkulte egenskapen. Denne hygieniske okkulte egenskapen er godt på vei og vil ikke ta lang tid, relativt sett, for å ankomme. Denne egenskapen vil modnes ganske enkelt gjennom den innsikt at menneskets liv, i sin kurs fra fødsel til død, fortoner seg på en måte som er identisk med en sykdomsprosess. Sykdomsprosesser er, med andre ord, bare spesielle og radikale forvandlinger av den helt ordinære, vanlige livsprosessen som tar sin kurs mellom fødsel og død, bortsett fra at vi bærer i oss ikke bare de kreftene som skaper sykdom, men også de som helbreder. Disse helbredende kreftene, som enhver okkultist vet, er nøyaktig de samme som de som anvendes når en person erverver okkulte egenskaper, dvs. når disse kreftene forvandles til kunnskapskrefter. Den helbredende kraften som er innebygget i den menneskelige organisme, når den forvandles til kunnskap, gir okkulte former for kunnskap.

Hver eneste vitende person i de vestlige kretser er oppmerksom på at materialistisk medisin ikke vil ha noen basis i fremtiden. Så snart som de hygienisk-okkulte egenskaper utvikler seg, vil ikke en person behøve noen ytre materiell medisin, men muligheten vil være tilstede for forebyggende behandling på en psykisk måte for å hindre de sykdommer som ikke har karmiske årsaker fordi karmiske sykdommer ikke kan påvirkes. Alt slikt vil endre seg. Dette ser nå ut som ren fantasi, men det er virkelig noe som vil komme frem. Situasjonen er nå så at disse tre egenskapene ikke vil bli til på lik basis blant alle jordens befolkninger. Dere har faktisk allerede sett forskjellene. Disse forskjeller har naturligvis å gjøre med kun legemer og ikke sjeler, som alltid kommer og går, naturligvis, fra rase til rase, fra folk til folk. Men med legemene har disse forskjeller meget å gjøre. Fra de engelsktalende befolkningers legemer kan muligheten til å utvikle eugeniske okkulte egenskaper i fremtiden gjennom fødsel aldri oppstå. Det er nettopp i Vesten at disse vil bli anvendt, men måten de vil bli anvendt på vil gå ut på at et herredømme vil bli etablert over de østlige land.

De hygienisk-okkulte egenskapers potensiale er spesielt fremtredende tilstede blant folk i de sentrale land. Engelsktalende folk kan ikke erverve de hygienisk-okkulte egenskapene gjennom sine medfødte potensialer, men de kan erverve disse egenskapene i sin utvikling mellom fødsel og død. Disse kan bli ervervede egenskaper i løpet av den tiden. Når det gjelder befolkningen som bor i området omtrent østover fra Rhinen og hele veien inn i Asia, vil disse egenskapene være tilstede fra fødselen. Sentrallandenes folk kan ikke erverve de eugenisk-okkulte potensialer fra fødselen, men de kan erverve dem i løpet av sine liv hvis de blir lærlinger av Østens folk. Det er på denne måten at disse egenskapene vil bli distribuert. Østens folk vil ikke ha den ringeste egenskap for materiell okkultisme; de vil kun være istand til å motta dette når det blir gitt dem, når det ikke holdes hemmelig for dem. Det vil alltid være mulig å holde det hemmelig, særlig når de andre er så dumme at de ikke vil tro på ting som hevdes av en person som er istand til å kunne gjennomskue dem. Med andre ord: Østens Sentrallandenes folk vil måtte motta materiell okkultisme fra Vesten. De vil motta dens fordeler, dens produkter. Hygienisk okkultisme vil utvikle seg hovedsakelig i Sentrallandene, og eugenisk okkultisme i de østlige land. Det vil imidlertid bli nødvendig med samband mellom folk. Dette er noe som må tas opp i de den sosiale ordens fremtidige påtrengende krefter."

Steiner kommer heretter inn på et meget fascinerende tema: Hat mot Vesten blant mennesker i Østen. I den senere tid har vi blitt mest oppmerksomme på denslags hat i muslimske land hvor folk lever i fattigdom og føler seg truet av en ekspansiv sionistisk stat med USA og FN i ryggen. Det er derfor interessant å merke seg hva Steiner sa om hat mot Vesten i Øst for 78 år siden:

"Jeg har fortalt dere at tre typer okkulte egenskaper vil utvikle seg og forgrene seg over hele verden, differensiert i tråd med forskjellige befolkninger, i harmoni med dem i Vesten, i sentrallandene og i Østen. Som jeg faktisk har sagt, vil de forgrene seg på en slik måte at Vestens mennesker vil besitte den materielle okkultismens potensialer fra fødselen, men vil være istand til å erverve hygienisk okkultisme; de i sentrallandene vil besitte fra fødselen hovedsakelig den hygieniske okkultismens potensiale, men vil være istand til å erverve for seg selv hvis det blir gitt til dem en materiell okkultisme fra Vesten og en eugenisk fra Østen; de i Østen vil fra fødselen av besitte potensialet for eugenisk okkultisme, men vil være istand til å erverve for hygienisk okkultisme for seg selv fra sentrallandene.

Disse egenskapene opptrer differensiert, fordelt blant menneskene over hele verden, men samtidig på en slik måte at de forgrener seg inn i hverandre. Gjennom denne gjensidige forgreningen vil samfunnslivets fremtidige sosiale bånd etablere seg over hele verden. Men der er hindringer for utviklingen av disse egenskapene. Disse hindringene er mangfoldige i karakter, og deres funksjon er virkelig komplisert.

For eksempel, i tilfellet med folkene i de sentrale og de østlige land er det en viktig hindring mot evolusjonen av disse egenskapene, særlig deres evolusjon på en vitende måte, når sterke antipatier mot de vestlige lands folk er aktive i dem. Disse ting kan ikke ses objektivt. Det er en hindring i disse egenskapers evolusjon.

Men potensialet til å utvikle en annen okkult egenskap blir også til og med styrket på en bestemt måte hvis hvis det utvikles et visst instinkt av hat. Dette er et rart fenomen. Vi spør oss selv ofte, og vi har her å gjøre med noe som må betraktes ganske objektivt, hvorfor sånt sanseløst misbruk har vært praktisert i de vestlige land. Dette kommer også ut ifra instinktet som tenderer mot disse egenskapene. For det som de dypeste påtrengende kreftene i vestlig okkultisme består av, er fostret av intet merktigere enn ved utviklingen av følelser som er usanne men som føles på en eller annen måte hellige, og som kan representere Østens folk og spesielt de i sentrallandene som barbarer. Den materielle okkultismens potensialer, for eksempel, blir fostret av den sinnsstemningen som det såkalt korstogfarende sinnelaget i USA består av. Dette består av den følelsen at USA er kallet til å spre over hele jorden frihet og rettferdighet og jeg vet ikke hvor mange andre vakre ting. Folk der tror det, selvsagt. Det jeg her sier har ingenting å gjøre med å finne feil. Folk tror at de er med på et korstog, men denne troen på noe falskt danner en støtte som virker i en viss retning. Hvis en person skulle bevisst komme med en usann erklæring, ville han ikke ha denne støtten. Av denne grunn er det som nå skjer meget hjelpsomt på den ene siden og en hindring på den andre i utviklingen av de egenskapene som vi må hevde er fremdeles latente i vår tid i de fleste individers tilfeller som bærer i seg viljen til evolusjon i fremtiden og er forutbestemt til å ha en omfattende innflytelse på menneskehetens sosiale struktur.

Bare tenk på hvorledes alt som skjer i vår tid blir gjort selvlysende og gjennomsiktig med forståelse og innsikt når dere fester oppmerksomheten på de bakgrunnene, og fostår klart at de underbevisste instinktene som vi behandlet i våre refleksjoner ligger bak alt som til stadighet ytres idag på en bevisst måte.

Den aller viktigste kjensgjerning i denne sammenheng er imidlertid at det er nettopp de engelsktalende folk som, av årsaker som har å gjøre med helt spesielle evolusjonære prosesser, besitter okkulte sentra hvor disse tingene er kjent.

Det er også kjent hva slags egenskaper de vil besitte i fremtiden som medlemmer av den engelsktalende befolkning, og hvilke egenskaper de vil mangle. De vet hvordan de må arrangere den sosiale struktur for at de skal kunne benytte det som er mangelfullt til sin fordel.

Det er instinktene som virker i retning av slike ting, og disse instinktene har allerede anvendt sin innflytelse. De har anvendt en enorm innflytelse, en meget betydningsfull innflytelse.

En særskilt effektiv metode som kan settes i verk av vestlig okkultisme når ting skal dirigeres inn i de gale kanalene går ut på å påvirke Østen på en slik måte at den i fremtiden skal fortsette med å holde fast ved sin gamle tendens til å utvikle religion alene uten vitenskap. De vestlige hemmelige kretsers ledere vil ta seg flid med å passe på at intet skal eksistere i deres egne regioner som består av bare religion eller bare vitenskap, men at der skal være en syntese av begge, den gjensidige innflytelsen av viten og tro. De vil også ta seg flid med å passe på at denne vitenskapen skal kun være virksom i hemmelighet, at den skal gjennomsyre, for eksempel, bare de viktigere menneskelige anliggender og verdens politiske ledelse gjennom oppnåelsen av britisk verdensherredømme.

Forestill dere bare nå hvorledes alt russisk ligger spesielt godt til rette for denne vestlige anstrengelsen. Lengselen etter å være from og gudfryktig fortsetter fremdeles i Russland, men ikke en lengsel etter å gjennomstrømme denne fromheten med en åndelig vitenskap. Lengselen holder seg på en viss måte innenfor en uklar mystisisme som ville danne et ypperlig middel til å støtte den dominansen over Østen som villes av Vesten.

Fra et annet sysnpunkt går det som blir gjort ut på å gjøre vitenskapen, som hører til jorden, så teistisk som mulig. Nettopp her har de engelsktalende folks fremtid vært mest fruktbar i den senere tid. De har oppnådd noe storartet ved å spre sin vitenskapelige trend, det vil si vitenskap blottet for religion, ateistisk vitenskap, over hele verden på en grundig måte. Goetheanisme, som er det motsatte av dette, ganske bevisst det motsatte, kunne ikke ikke utvikle seg i Goethes eget land en gang. Det er en nesten ukjent ting i Goethes eget land! Det dominerende intellektet i vitenskapen idag blir holdt i fullstendig harmoni med det som er planlagt til å bli offentlig manifestert som det ytre uttrykk for den vitenskapen som praktiseres av disse kretsene i hemmelighet. De blir imidlertid praktisert der som en syntese mellom vitenskap og religion. Dermed er der en ateistisk vitenskap for den ytre verden, men for de indre kretser som skal lede verdensbegivenhetenes kurs er der en vitenskap som også innebærer religion, og en religion som innebærer vitenskap.

Østen kan aller best holdes i tømme hvis en religion uten vitenskap kan opprettholdes der. De sentrale land kan best holdes i tømme hvis en vitenskap blottet for religion kan transplanteres på dem, siden religion ikke kan transplanteres på dem. Disse tingene blir hjulpet frem i full bevissthet av dem som danner de vitende innenfor de kretser jeg har nevnt, og instinktivt av de andre. Siden de rådende krefter i de sentrale land som har overlevd fra gamle tider har blitt feid vekk, er der ingenting nå i de sentrale land som kan erstatte dem. Dette gjør det særdeles vanskelig også å danne en korrekt vurdering av tingenes helhetstilstand i vår tid i dens verdenshistoriske sammenheng. Hele verden har vært opptatt av spørsmålet om skyld og om årsaker i forbindelse med denne krigskatastrofen."

Her avbryter vi vårt redigerte sitat fra Rudolf Steiners foredrag, siden han fra dette punkt glir inn i en langtekkelig analyse av krigsutbruddet i 1914 og dets årsaker. Ved andre anledninger kom han inn på de vestlige hemmelige losjers betydelig dypere og betraktelig mer skjebnesvangre og dramatiske mål og midler, som sannsynligvis er for tungt stoff til å kunne gjengis i artikkelform.

Tarjei Straume

 

Den komplette originalen til ovenfor siterte tekst (tilsammen 12 foredrag fra 29. nov. til 21. des. 1918): GA (=Gesamtausgabe) #186: Die Soziale Grundforderung unserer Zeit In reänderter Zeitage: 1. des. 1918: Die Entwickelung mechanischer, eugenetischer und hygienischer okkulter Fähigkeiten in der Zukunft.

Tre foredrag av dr. Steiner about om de vestlige losjers lysskye aktiviteter er tilgjengelige online i engelsk oversettelse via denne lenken.

 

1. Se Gateavisa 2/86: Makten og æren: Rockefeller-dynastiet og Glasnost 1 (1/87): Bilderberger-gruppen. Dette kom ut ti år før denne artikkelen ble skrevet i 1997.

2. Guenther Wachsmuth, Rudolf Steiners Liv og Arbeide. Denne boken forteller om Steiners liv år etter år fra 1900 fremover. Se også kapittel 11 i Rudolf Steiner: Herald of a New Epoch av Stewart C. Easton, hvorfra Wachsmuths sitat er lånt i denne teksten.

3. Se pgså min artikkel fra 1998: About allegations against Steiner and Waldorf education.

4. Rudolf Steiner: The Challenge of the Times, GA 186

 

 

usflagThe Secret Lodges of the West

spaniaDenne artikkelen på spansk

Rudolf Steiner på norsk, dansk og svensk

defend

rsweb

onkel

uncletaz